Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου των αναγκών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου» για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Η διαδικασία διενεργήται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί με Α/Α Συστήματος: 96091.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Σχετικές δημοσιεύσεις