Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/εκροών - Α.Α.Δ.Ε.

Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 20DIAB000014311 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «Υλοποίησης συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Πλατφόρμα διαβουλεύσεων εδώ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης.


Σχετικές δημοσιεύσεις