Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης: “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center» με κωδικό ΟΠΣ 5032871.

H Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), στο πλαίσιο του ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα και με βάση τον άξονα ενίσχυσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΓΓΕΕ προς την Κυβέρνηση τους Πολίτες και τους υπόλοιπους αποδέκτες των υπηρεσιών της (π.χ. ΕΣΡ κλπ.), σχεδίασε ένα πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης το οποίο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Οργανισμού, της Κυβέρνησης, καθώς επίσης θα δημιουργήσει μία πολύ σημαντική ιστορική βάση δεδομένων και ανοιχτών πληροφοριών.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις:

  • Κεντρικός εξοπλισμός Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (εξυπηρετητές εφαρμογών, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, θέσεις εργασίας χρηστών κλπ).
  • Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα).
  • Πλατφόρμα διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση
  • Σύστημα Συλλογής και Ταξινόμησης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών διαφημίσεων
  • Υπηρεσίες Συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου – Υπηρεσίες αποδελτίωσης Ελλάδος και Εξωτερικού.
  • Υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης
  • Δράσεις Δημοσιότητας του έργου

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

http://www.promitheus.gov.gr στο σύνδεσμο Ηλεκτρονικοί ΔιαγωνισμοίΑ/Α Συστήματος: 102149

Σχετικές δημοσιεύσεις