Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)

Τροποποίηση τεύχους διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Τροποποίηση τεύχους διακήρυξης με αρ. πρωτ. 1623Γ/27-11-2020 «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» (ΑΔΑΜ:20PROC007727573 2020-11-27)».

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 1/2/2021 και ώρα 13:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 5/2/2021 και ώρα 11:00.
A/A ΕΣΗΔΗΣ: 85272

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 629.032,24 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου εκκαθάρισης δαπανών και ελέγχων της Δράσης SFBB.

Ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την εκκαθάριση για τις υποβαλλόμενες δαπάνες επί τη βάσει φακέλων ωφελούμενων που αφορούν συνδέσεις με παροχή SFBB υπηρεσίες και επιπρόσθετα να πραγματοποιήσει ελέγχους για την επαλήθευση των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας.

Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει απολογιστικά με βάση

  • α) τον αριθμό των εκκαθαρισμένων φακέλων.
  • β) τον αριθμό των επεξεργασμένων προσφορών αναφοράς των παρόχων, γ) τον αριθμό των αιτημάτων πληρωμής για τον έλεγχο της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας και δ) του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και δημοσιεύεται στην ενότητα Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, έχοντας Α/Α Συστήματος 85272


Σχετικές δημοσιεύσεις