Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών - Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν εξελίξει Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου» Υποέργο 2 της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104173).

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 8η-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης) η 12η-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρ. 324/2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007964687) Διακήρυξης.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το έργο: «Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου» Υποέργο 2 της Πράξης  «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 104173.

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις