Ευρωπαϊκή Ένωση

Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό

Νέες Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το Υποέργο 4  «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης  «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου»  (ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106381).

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης των διευκρινήσεων.

Αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν εξελίξει Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263)(α/α ΕΣΗΔΗΣ 106381).

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 π.μ.

Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης) η 23η-04-2021, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 11:00.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης ​«Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό ΑΑ 106381.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις