Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαβούλευση του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού δημοσιεύεται το Concept Paper

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της διαβούλευσης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ δημοσιεύει το Concept Paper, που αποτελεί το αρχικό κείμενο διαβούλευσης με τους «εταίρους», εστιάζοντας στις βασικές επιλογές στρατηγικής και στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας», για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, της οικονομίας και της κοινωνίας, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, και την ενίσχυση της ψηφιακής διασυνδεσιμότητας, και χρηματοδοτείται στο σύνολό του από το Ε.Τ.Π.Α.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, για την ανάλυση και τη διατύπωση παρατηρήσεων και την παροχή ανατροφοδότησης.
Η διαδικασία διαβούλευσης περιλαμβάνει και τη διακίνηση σύντομου ερωτηματολογίου, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί, έως και τις 10 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/dhDwQBun6hrLRKet7.

Σχετικά αρχεία

Σχετικές δημοσιεύσεις