ΕΣΠΑ 2021-2027

Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού υποέργου 1 του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης - Χορήγηση διευκρινίσεων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 16600 ΕΞ 2021 31-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008688472), για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για το: «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1» και χορήγηση διευκρινίσεων.

Αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 16600 ΕΞ 2021 31-05-20201 (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 21PROC008688472, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2021S/105-276966, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 221ROC008683851, ΑΔΑ Προκήρυξης 6Θ2Β46ΜΤΛΠ-752) έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00μμ καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://mindigital.gr/archives/2478

https://www.gsis.gr/pliroforiako-systima-diaheirisis-dimosionomikon-eleghon-ypoergo-1-pliroforiako-systima-diaheirisis


Σχετικές δημοσιεύσεις