Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το έργο: «Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου», Υποέργο 3 της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδ. ΟΠΣ: 5045263) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ 112991.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις