Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του έργου «Superfast Broadband»

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου «Superfast Broadband»

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργου «Superfast Broadband». Τα ερωτήματα της αξιολόγησης αναφέρονται στα αποτελέσματα και στην αποτελεσματικότητα της δράσης σε στοχευμένες περιοχές, στον χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης (voucher), στις συνέπειες από πλευράς ζήτησης, καθώς και σε μια σειρά εμμέσων επιδράσεων και συνεπειών στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, αναφέρονται και σε ζητήματα αναλογικότητας και καταλληλότητας της ενίσχυσης (voucher). 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (115.000), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (27.600). Στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 4/11/2019, 15:00

A/A ΕΣΗΔΗΣ: 80803

Σχετικές δημοσιεύσεις