Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου

Ο Υπουργός Επικρατείας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο: «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη».
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 10562, Αθήνα, Νομός Αττικής (EL 303). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, στον τομέα ΤΠΕ, και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. Επιπλέον, η ΕΥΔΕ- ΤΠΕ δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις ΤΠΕ.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
    Ιωάννης Χαρτουλάρης – τηλ. 2131500567,
    e-mail: chartoularis@madc.gr ,
    φαξ: 210-3722499 URL: www.digitalplan.gr
3. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια γενικών υπηρεσιών.
4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης με θέμα «Υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι μηχανισμοί σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, οι τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε ώριμους τομείς πολιτικής, ο τρόπος παρακολούθησης των δράσεων αυτών και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός διαχείρισης θα ανταποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες υλοποίησης έργων για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την ΤΝ.
5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αθήνα EL303
6. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): 79415200-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
7. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ
8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 148.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
    α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων (2.400) ευρώ. (2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
    β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Αποκλείονται οι προσφέροντες που α) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρ. 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 β) έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το άρ. 73 παρ. 2 ν. 4412/2016, γ) αν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 δ) τελεί σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρ. 73 παρ. 4 β) ν. 4412/2016.
12. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Γ ενικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού της διακήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και του τρέχοντος έτους (2016 – 2021) να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου
μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έργα τα οποία να καλύπτουν αθροιστικά όλους τους κάτωθι αναφερόμενους τομείς/υποτομείς:
Α: Τουλάχιστον ένα (1) έργο εκπόνησης εθνικής στρατηγικής για καινοτόμες τεχνολογίες.
Β: Τουλάχιστον δύο (2) έργα που να αφορούν σε μελέτες που άπτονται θεμάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας οργανισμών (όπως οργανωτική δομή, διαδικασίες ανάδειξης, δημιουργίας και παροχής υπηρεσιών, κλπ.) για τη χρήση υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση μηχανικής μάθησης / τεχνητής νοημοσύνης.
Τα έργα δύναται να έχουν εκτελεσθεί στο δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα.
Τα ανωτέρω έργα (Α και Β ) απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα κατ’ ελάχιστον ίσο με το 150% του προϋπολογισμού της παρούσας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον δανείζοντα εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράτε μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, τα απαιτούμενα για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 στοιχεία τεκμηρίωσης, πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί όμως αθροιστικά να καλύπτονται πλήρως.
15. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Προκαταρκτική απόδειξη με υποβολή ΕΕΕΣ, τεκμηρίωση σύμφωνα με την παρ. 2.2.9 της διακήρυξης.
16. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή
17. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Τεύχος Διακήρυξης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο χωρίς αντίτιμο, από την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας,www.digitalplan.gr και www.mindigital.gr
19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 13/09/2021 ώρα 13:00.
20. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
21. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική
22. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
23. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή, 17/09/2021 και ώρα 13:00 (παρ. 3.1.1).
24. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Όχι
25. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Λεωφόρος Θηβών 196-98, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233).
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
26. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΣΔΣ: Ναι

CPV: 79415200-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ημερομηνία Διενέργειας: 17-09-2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-08-2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 27-08-2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.digitalplan.gov.gr: 27-08-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
27-08-2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06-09-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-08-2021 και ώρα 13:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-09-2021

Ηλεκτρονική Υποβολή: 13-09-2021, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 13:00
 
ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ηλεκτρονική Υποβολή:
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή)
Έντυπη Yποβολή:
Στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ). Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 27-08-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17-09-2021 και ώρα 13:00

Σχετικές δημοσιεύσεις