Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ» (MIS 5049901), η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Για το τεύχος Διακήρυξης πατήστε εδώ
Για την περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις