ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημιουργία κι ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το Amber Alert Hellas και το Missing Alert Hellas με διασυνοριακές λειτουργίες και υποστηρικτικές εφαρμογές - Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης και Ενημέρωσης Εθελοντών και Συνεργαζόμενων Φορέων και Δράσεων

Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης στο πλαίσιο της Πράξης: «Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET»

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” (ΧτΠ) προβαίνει σε προκαταρκτική διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Διαγωνισμό με τίτλο «Δημιουργία κι ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το “Amber Alert Hellas” και το “Missing Alert Hellas”, με διασυνοριακές λειτουργίες και ενίσχυση του με υποστηρικτικές εφαρμογές  - Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης και Ενημέρωσης Εθελοντών και Συνεργαζόμενων Φορέων και Δράσεων σε περίπτωση Εξαφάνισης ή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης», στο πλαίσιο της Πράξης: «Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων/προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.


Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της διαβούλευσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις