Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5130581

Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/5/2022
Το Υπουργείο Υγείας, με την παρούσα πρόταση για την εγκατάσταση συστημάτων RIS-PACS ενιαίας προδιαγραφής, επιχειρεί να ενισχύσει τη φροντίδα υγείας του Πολίτη μέσω της ψηφιακής ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο σύνολο των Νοσοκομείων και - ει δυνατόν - και των Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας της χώρας, καθώς και της δικτυακής αναβάθμισής τους για την υποστήριξη της εν λόγω εγκατάστασης (εφόσον αυτό απαιτηθεί), υιοθετώντας μια ενιαία λύση στη διαχείριση, διάθεση και αποθήκευση απεικονιστικών εξετάσεων πάσης φύσης (national RIS-PACS service). Η λογική της προτεινόμενης λύσης βασίζεται στη λογική ενός κατανεμημένου μοντέλου διαχείρισης και προσωρινής αποθήκευσης σε επίπεδο Νοσοκομείου και Υγειονομικής Περιφέρειας (μέγιστος χρόνος 6 μήνες) και τελικής κατάληξης των εξετάσεων σε ένα κεντρικό εθνικό αποθετήριο, ανεξαρτήτου τεχνολογίας των συσκευών με βασική προϋπόθεση την υποστήριξη του προτύπου DICOM, το οποίο είναι διεθνώς ένα από τα πιο διαδεδομένα και υψηλά υιοθετούμενα πρότυπα ψηφιακής διαχείρισης των απεικονιστικών εξετάσεων. Στόχοι της παρέμβασης είναι: • η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων υγείας, με την ελαχιστοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την εκτύπωση απεικονιστικών εξετάσεων, την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, τη δυνατότητα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εξετάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετικό παραπεμπτικό, και την τήρηση αρχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία • η βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επαγγελματίες υγείας, με τη δυνατότητα online πρόσβασης σε αποτελέσματα απεικονιστικών εξετάσεων και τη διευκόλυνση παροχής «δεύτερης γνώμης» Επισημαίνεται πως ένα μικρό ποσοστό των Νοσοκομείων διαθέτει κάποιου τύπου σύστημα RIS-PACS, αλλά αυτά σε ελάχιστες περιπτώσεις αποτελούν ολοκληρωμένη λύση αντιμετώπισης των αναγκών σε επίπεδο Νοσοκομείου, καθώς είναι εγκαταστημένα σε ορισμένες μόνο κλινικές και συνδεδεμένα με μία μόνο συσκευή, γεγονός που τα καθιστά κατατμημένα και ασύνδετα ή τα χαρακτηρίζει ως αυτοτελή λειτουργικά, αφού οι υπόλοιπες κλινικές των Νοσοκομείων δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε επίπεδο διασύνδεσης των συστημάτων αυτών με τα κεντρικά υποσυστήματα HIS για την αυτόματη υποστήριξη και παρακολούθηση των διαδικασιών παραγγελιοληψίας ιατρικών εξετάσεων και αποτελεσμάτων. Με την εγκατάσταση ενιαίων συστημάτων RIS-PACS σε επίπεδο Νοσοκομείων επιχειρείται για πρώτη φορά η κεντρική διατήρηση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα επιφέρει πολλαπλές ωφέλειες (Συνημμένο Κείμενο)

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 7.765.250,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 5.135.827,50 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €