Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5091738

Εκσυγχρονισμός της οικονομικής διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών μέσω απλοποίησης διαδικασιών και ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος

  • Ημερομηνία Ένταξης: 27/7/2021
Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Λειτουργιών (ΣΟΛ) που θα καλύψει τις ανάγκες κατά την εκτέλεση διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των Αρχών Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες γίνονται χειρόγραφα ή με χρήση τοπικών εφαρμογών γραφείου, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών καθώς και πρόβλημα διαχείρισης της πληροφορίας. Απαιτείται λοιπόν ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής για να υποβοηθήσει τόσο τους χρήστες των Προξενικών Αρχών στις καθημερινές τους εργασίες όσο και τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου στην on line συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην προμήθεια και εκμετάλλευση σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής για την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο των διαδικασιών στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας και την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το επικείμενο έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)». Η υλοποίηση της Πράξης αποσκοπεί στην ηλεκτρονική διεξαγωγή των δαπανών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, στην αντικατάσταση του αναχρονιστικού ενσήμου και στην έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης, στη διαφάνεια της διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων, στην ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος, στον ενιαίο τρόπο κατάρτισης και υποβολής των προξενικών λογαριασμών. Επιπλέον, επιζητά την ελαχιστοποίηση πρόκλησης λαθών καθώς και την απλούστευση και την επιτάχυνση του έργου των ελεγκτικών δημοσιονομικών οργάνων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.100.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.089.793,84 €
  • Ποσό Πληρωμών: 871.835,07 €