Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5073641

GCloud Next Generation

  • Ημερομηνία Ένταξης: 16/3/2022
Με την υλοποίηση του έργου G-Cloud Next Generation, το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια. Συγκεκριμένα, θα: • το καταστήσει σημαντικό κόμβο της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα φιλοξενήσει υψηλής προτεραιότητας και σημασίας κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα, • επιτρέπει την ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, • διατηρείται η δυνατότητα να επιτευχθεί μέγιστη οικονομία κλίμακας για την εξυπηρέτηση διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων φορτίων, αξιοποιώντας για πρώτη φορά τεχνολογίες υβριδικού νέφους • η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποκτά τη μέγιστη ευελιξία στην φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων, την υποστήριξη φορέων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ενώ παράλληλα σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος τεχνικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χωρίς να απαιτείται προσαρμογή σε τεχνικούς περιορισμούς τεχνολογιών, λειτουργικών συστημάτων ή πακέτων λογισμικού Οι φιλοξενούμενοι Φορείς θα έχουν την δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών και λειτουργικοτήτων που θα τους επιτρέπουν: • την εξοικονόμηση πόρων για τη λειτουργία των εφαρμογών τους, που επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής της βέλτιστης τεχνολογικής αρχιτεκτονικής και της συνάθροισης της ζήτησης • την ενσωμάτωση νέας καινοτόμου λειτουργικότητας • την επιλογή δημιουργίας εφεδρικών υποδομών κέντρων δεδομένων για διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειάς τους • τη δυνατότητα περιοδικής αυξομείωσης υπολογιστικών πόρων αναλόγως των επιχειρησιακών αναγκών • την δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών φιλοξενίας και συστημάτων σε περιβάλλον που πληροί σύγχρονες απαιτήσεις • εγγυημένη υψηλή διαθεσιμότητα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 726.988,83 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 726.988,83 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €