Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5204057

Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους GCloud

  • Ημερομηνία Ένταξης: 12/5/2023
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει των αρμοδιοτήτων της (ΠΔ 40/2020) και του ν. 4727/2020 είναι υπεύθυνη για την παραγωγική λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud), στις οποίες φιλοξενούνται κρίσιμα ΟΠΣ των φορέων του Δημοσίου Το έργο αφορά αναβάθμιση και επέκταση επιμέρους τομέων της υφιστάμενης υποδομής του G-Cloud και συγκεκριμένα: • Την αύξηση της αποθηκευτικής ισχύος της υποδομής καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη εξυπηρέτησης αιτημάτων Δημοσίων Φορέων για φιλοξενία συστημάτων τους • Την απαιτούμενη και κρίσιμη αύξηση της διαθεσιμότητας και του βαθμού ανάκαμψης δεδομένων καθώς ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό οι υποδομές Backup/Restore με νέες τεχνολογίες • Την αύξηση της ταχύτητας αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων • Την επικαιροποίηση και ενίσχυση των υποδομών περιμετρικής προστασίας και διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των δεδομένων • Τη βελτίωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της υποδομής • Την οργάνωση των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων και αποθήκευση αυτών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 5.321.753,51 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 5.321.753,51 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.539.907,85 €