Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5200792

Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού Τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/4/2023
Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ) σε 6.250 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων ψηφιακών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι της Πράξης θα καταρτιστούν σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα διάρκειας 150 ωρών θεωρητικής εξ αποστάσεως κατάρτισης. προτεινόμενα θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης, προέκυψαν έπειτα από μελέτη και επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της EUROSTAT. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία, καθώς και λεπτομερή επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας, μελετών από επιλεγμένους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και ανανεωμένων εκδόσεων μελετών των κοινωνικών εταίρων, των αναγκών της γαλάζιας οικονομίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πράξης προτείνονται τα εξής έξι (6) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης: 1. Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λιμένων και Θαλάσσιων Μεταφορών 2. Υπεύθυνος Διαχείρισης Θαλάσσιων Μορφών ΑΠΕ με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών 3. Στέλεχος Τμήματος Νέων Τεχνολογιών που Εφαρμόζονται στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Πετρελαίων 4. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών και Έκδοσης Εισιτήριων με Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες 5. Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ναυλώσεων, Πρακτόρευσης Πλοίων και Ναυλομεσιτείας με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 6. Στέλεχος Τμήματος Ψηφιακού Marketing με Έμφαση στον Κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω σταδίων (κατάρτιση – πιστοποίηση) θα καταβάλλεται από τον Δικαιούχο στους ωφελούμενους το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 12.469.800,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €