Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5074690

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/7/2021
Το ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης μουσείων είναι μία νέα Διοικητική Διαδικασία του ΥΠ.ΠΟ, με στόχο τη βελτίωση του συνόλου των μουσείων στην επικράτεια, μέσω της απονομής του σήματος «Αναγνωρισμένο Μουσείο» ή «Πιστοποιημένο Μουσείο» (ανάλογα με το νομικό καθεστώς του κάθε μουσείου), στα μουσεία εκείνα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η διαδικασία της Πιστοποίησης θεσμοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, είναι υποχρεωτική και αφορά σε μουσεία που αποτελούν Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. Υπολογίζεται να πιστοποιηθούν περίπου 200 μουσεία, στη μεγάλη τους πλειονότητα Αρχαιολογικά. Η διαδικασία της Αναγνώρισης είναι προαιρετική και απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα μουσεία. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται μια επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των ελληνικών μουσείων, υπολογίζεται ότι η Αναγνώριση αφορά δυνητικά περισσότερους από 500 μουσειακούς οργανισμούς. Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΟ με δικαιούχο εταίρο την ΚτΠ Α.Ε και θα καλύψει ένα πολύ βασικό κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό με ενιαίο και έγκυρο τρόπο. Περιλαμβάνει την Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΥΕ1), με στόχο να προ τυποποιηθεί η όλη διαδικασία και αφετέρου να επιτευχθεί η χαρτογράφηση και εποπτεία του μουσειακού τοπίου. Το σύστημα θα παρέχει τόσο το λειτουργικό περιβάλλον εφαρμογής του θεσμού, όσο και το περιβάλλον διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών και της αξιοποίησης του παραγόμενου περιεχομένου, με όρους προτυποποιημένης οργάνωσης, διαλειτουργικότητας, σημασιολογικής διασύνδεσης και διάθεσης. Θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο μετά από Διαγωνιστική Διαδικασία. Με το υποέργο 2, η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ θα αναλάβει δι΄αυτεπιστασίας τον σχεδιασμό, τον επιχειρησιακό συντονισμό, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την υποστήριξη των φορέων / μουσειακών οργανισμών μέσα από την εκπαίδευση και την παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας εξειδικευμένα ανάλογα με τις ιδιαίτερες κατηγορίες τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις δημοσιότητας. Μέσω του υποέργου 3, θα παραχθούν έντεκα εξειδικευμένοι οδηγοί για επιμέρους θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των μουσείων, στο τομέα της Διοίκησης, της Διαχείρισης των Συλλογών, της επικοινωνίας, του marketing, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής παρουσίας και προβολής, με βάση τις διεθνείς πρακτικές που θα αποτελέσουν τη γνωσιακή βάση του Συστήματος.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 451.983,89 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 451.983,88 €
  • Ποσό Πληρωμών: 242.582,86 €