Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5093614

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR General Data Protection Regulation όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία Ν46242019

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/4/2022
Αντικείμενο της παρούσας Πράξης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη φορέων του δημοσίου στη συμμόρφωση τους προς τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation- «GDPR») και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε δικαιούχους φορείς (ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Eπιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και εποπτευόμενοι φορείς αυτών, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσια Νοσοκομεία / Υγειονομικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες), ανάλογα με το μέγεθός τους και το βαθμό προετοιμασίας τους για τη συμμόρφωσή τους προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την ολοκλήρωση της Πράξης αναμένεται να έχει επιτευχθεί: - ο υψηλός βαθμός συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» και της εθνικής νομοθεσίας από τους δημόσιους φορείς της χώρας. - ο υψηλός βαθμός ενημέρωσης (επιπλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής από το νομοθετικό πλαίσιο) των πολιτών για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων, στις οποίες προβαίνει το κράτος και για τη σκοπιμότητα αυτών, ώστε ο Έλληνας πολίτης να είναι από τους πλέον πληροφορημένους και συνειδητοποιημένους στην Ευρώπη. - η έγκαιρη και κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένη επικαιροποίηση των απαιτούμενων εγγράφων συμμόρφωσης (Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου- ΕΑΠΔ/ «DPIA», πολιτικές και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας, κλπ.), κατά την πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού των δημόσιων φορέων της χώρας, που αναπόφευκτα συνεπάγεται προκλήσεις στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της πλήρους συμμόρφωσης προς τις σχετικές διατάξεις. Οι Στόχοι της Πράξης στο τέλος της υλοποίησής της είναι: - Η συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων φορέων να συμμορφώνεται πλήρως προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. - Όλοι οι Φορείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα πλήρες σύνολο οδηγιών, κατευθυντήριων ενεργειών (guidebook) και εργαλείων (toolbox) καθ’ όλη τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, προκειμένου να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, που θα πετύχουν στο πλαίσιο της Πράξης, -- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για τα έμμεσα και άμεσα οφέλη από την υλοποίηση της Πράξης καθώς και τη σημασία της ατομικής συμβολής στην προσπάθεια συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για την επίτευξη του σκοπού της δράσης. Ιδίως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων μέσα από σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στη Δημόσια Διοίκηση και το Κράτος.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 3.187.500,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €