Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5076736

Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς φορείςΑρχές προμήθεια συσκευών τηλεδιάσκεψης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/10/2021
Η ευρύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συμβάλλει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ως εκ τούτου στους Θεματικούς Στόχους της ‘’Σ.Ε.Σ. 2014-2020’’, ήτοι την προστασία του περιβάλλοντος/ αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και τη βελτίωση της θεσμικής επάρκειας/αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση.Συμφώνα με την ανωτέρω η ύπαρξη συστήματος τηλεδιάσκεψης καθιστά εφικτή την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων προσφέροντας ταυτόχρονα οπτική και ακουστική επαφή, ενώ είναι δυνατή η μεταφορά και η επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων. Συμβάλλει στην πράσινη διακυβέρνηση με την αποφυγή μετακινήσεων και την απώλεια κεφαλαίων και ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την παροχή προηγμένων υπηρεσιών, οι οποίες άπτονται της καθημερινότητας ή αφορούν στην εκτέλεση υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων, σε ουσιαστικό διάλογο αποκαθιστώντας ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, θα συμβάλει στην ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Σ.Ε.Σ. 2014-2020 και ιδιαίτερα τον στόχο που αφορά στην ισότιμη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, μέσω των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Γνώσης. Η Ελληνική Αστυνομία με το παρόν έργο έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες, την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονων τεχνολογικά καναλιών, τη βελτίωση της ενημέρωσης και της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης αποφάσεων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 268.770,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 268.770,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 268.770,00 €