Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5114214

Διοικητική Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/10/2021
Η Πράξη αποτελεί μέρος εξειδίκευσης των τομεακών παρεμβάσεων απλούστευσης που προωθούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), και συγκεκριμένα της κωδικοποίησης του δικαίου (αρ. 45 του ν. 4635/2019). Ειδικότερα, η Πράξη στοχεύει τόσο στη διοικητική κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μιας καίριας και συνεκτικής δράσης που εμπίπτει στις τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας, όσο και στην ουσιαστική και επιτυχή υποστήριξη των καθ’ ύλην, άμεσων ή/και έμμεσων, αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών της. Η Πράξη δομείται ως ακολούθως: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Διοικητική Κωδικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δημοσιότητα-επικοινωνία για τις τομεακές παρεμβάσεις μέσω της Διοικητικής Κωδικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 372.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 334.800,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 50.220,00 €