Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5136060

Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/12/2021
Σύμφωνα με το ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107), υποπαρ. Β.8, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) τηρεί Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα υφιστάμενα, καθώς και τα υπό προκήρυξη περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα κρατικών ενισχύσεων. Εκτός από την ΚΕΜΚΕ πρόσβαση στο ΚΠΣΚΕ θα έχουν οι Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ), όπως και όλοι οι φορείς που εκδίδουν εγκριτικές αποφάσεις για την χορήγηση ενισχύσεων. Το εν λόγω σύστημα, όπως υλοποιείται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει δυο πυλώνες: α) την καταχώριση όλων των κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης και β) την καταχώρηση στοιχείων για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες ανάκτησης, βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΚΠΣΚΕ χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: (1) Διαχείριση Οργανισμών και Χρηστών, (2) Διαχείριση μέτρων ενισχύσεων και δικαιούχων Ενισχύσεων, (3) Διαχείριση υπόχρεων ανακτήσεων. Τον Ιούνιο του 2021 έχει αναπτυχθεί σημαντικό τμήμα των δυο πρώτων κατηγόριων και έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη της τρίτης κατηγορίας. H λειτουργία του ΚΠΣΚΕ θα αποτελέσει το βασικό για την αποτελεσματική ηλεκτρονική καταχώριση, οργάνωση, διαχείριση, αναζήτηση, στατιστική επεξεργασία και απεικόνιση των εγκεκριμένων κρατικών ενισχύσεων και των αποφάσεων παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών με βασικό του χαρακτηριστικό την δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και παροχής υπηρεσιών προς τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες εργασίας: • Υποστήριξη σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής • Υποστήριξη σε εκπαίδευση φορέων • Υποστήριξη σε έλεγχο ορθής λειτουργίας εφαρμογής ΚΠΣΚΕ • Υλοποίηση εσωτερικής ιστοσελίδας για υποστήριξη χρηστών • Συγγραφή διαδικασιών ορθής εφαρμογής ΚΠΣΚΕ και FAQ's για ΑΜΚΕ • Δημιουργία υποστηρικτικών βίντεο λειτουργίας εφαρμογής • Διαλειτουργικότητα συστημάτων με ΚΠΣΚΕ • Υποστήριξη στην παραγωγή αναφορών και παρουσιάσεων • Συμβουλευτική τεχνική υποστήρξη έργου Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 339.800 ευρώ με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 1/4/2022 και ημερομηνία λήξης της πράξης την 30/09/2023.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 339.799,68 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €