Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5095028

Οργάνωση ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/7/2022
Το Δίκτυο Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση διαχείρισης και αξιοποίησης του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος, εντός των διοικητικών ορίων της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου. Έχει την μορφή ενός πολυεδρικού «μητροπολιτικού μουσείου» που λειτουργεί με ένα εξακτινωμένο σχήμα σε όλη την έκταση του νησιού το οποίο στην πλήρη του ανάπτυξη θα περιλαμβάνει 14 μουσεία και 9 σημαντικά επισκέψιμα μνημεία τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω μίας πολυκριτηριακής αξιολόγησης. Ο σχεδιασμός και η τμηματική υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου ξεκίνησε το 2010 και έχει παρουσιαστεί ως best practice σε διάφορα συνέδρια και προγράμματα της Ευρωπαϊκής επιτροπής σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κεντρικό πυρήνα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του παρόντος έργου αποτελεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου γνώσης, ιστορίας και πολιτισμού, περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του Θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου. Θα είναι ψηφιακά διαθέσιμο και ηλεκτρονικά προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, με σκοπό την προστασία και προβολής των κειμηλίων και την μετατροπή της ψηφιακής επίσκεψης στους κόμβους του δικτύου σε μία «πολυκαναλική» βιωματική ψυχαγωγία, καθιστώντας άγνωστους, πολιτισμικούς πόρους καθολικά προσβάσιμους σε όλους δωρεάν. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται: α)ψηφιοποίηση, συστηματική ηλεκτρονική τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακών παραγώγων με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και β)χρήση έγκυρων και διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων και μεθόδων επιστημονικής τεκμηρίωσης γ) το «φιλτράρισμα» της παρεχόμενης προς το κοινό πληροφορίας μέσα από την προσέγγιση της ερμηνευτικής μουσειολογίας ώστε αυτή να καταστεί ελκυστική και «δροσερά» εκπαιδευτική προσφερόμενη μέσα από διάφορα οικία μέσα όπως οι προσωπικές συσκευές χειρός. Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν μια πολύπλευρη «δροσερή ψηφιακή σύζευξη» των εκθεσιακών χώρων και των μνημείων με το καλλιτεχνικό-πολιτισμικό τους υπόβαθρο, την ιστορία και την σφύζουσα αστική και τουριστική ζωή του νησιού.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 616.528,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 579.067,60 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €