Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5071021

Απλούστευση Αναδιοργάνωση και επιτάχυνση των Διοικητικών Διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής διακίνησης του υλικού σημάνσεως των σεσημασμένων και καταχωρημένων ατόμων των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/4/2021
Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης έγκειται στην ολοκληρωμένη αποτύπωση του εγκληματολογικού παρελθόντος ενός ατόμου, για την πλήρη και ταχύτερη πληροφόρηση των Προανακριτικών, Ανακριτικών και άλλων Αρχών σχετικά με το εγκληματολογικό παρελθόν αυτού, τόσο σε επίπεδο απλής ‘εξακρίβωσης στοιχείων”, όσο και σε επίπεδο “συνοδειών”. Τη διεύρυνση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβάνοντας πιθανόν στο μέλλον και τις Δικαστικές Αρχές), που θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένους πλέον ψηφιακούς ατομικούς φακέλους, υποβοηθώντας σημαντικά το έργο τους. Την εξιχνίαση ολοένα και περισσότερων εγκληματικών πράξεων – καταλυτική συνδρομή στη διαλεύκανση τόσο εκκρεμών παλαιότερων υποθέσεων, όσο και πρόσφατων. Την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναφορικά με τον περιορισμό της έντυπης καταγραφής/αποθήκευσης πληροφοριών (αλληλογραφίας) και το μετασχηματισμό τους σε ψηφιακή μορφή (paperless). Τη μείωση του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού της Αστυνομίας ως προς τις διοικητικές διαδικασίες, καταπολεμώντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία και την αντίστοιχη εξορθολογισμένη κατανομή των δυνάμεων για την κύρια αποστολή του Σώματος που είναι η Αστυνόμευση, η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Η εμπέδωση δηλαδή ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και ευημερίας τόσο για τη χώρα μας όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή και βαλκανική οικογένεια. Επιπλέον εκτιμώμενα οφέλη: Όγκος έντυπου υλικού που θα καταστραφεί/ Εξοικονομούμενος χώρος σε m3: 3.000.000 σελίδες/3.000 m3 αποθηκευτικού χώρου. Μέγεθος εξοικονομούμενου έμψυχου δυναμικού (πόροι) που αποδεσμεύεται από τη διαδικασία της επεξεργασίας/ηλεκτρονικής αποθήκευσης/καταστροφής υλικού σημάνσεως: υπάλληλοι σε εθνικό επίπεδο x 3 ώρες αναζήτησης ανά ημέρα x 1 έτος = 71.175 εργατοώρες ανά έτος. Μείωση χρόνου απόκρισης των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών στα αιτήματα των Προανακριτικών, Εισαγγελικών και έτερων Υπηρεσιών/Αρχών: Τουλάχιστον 50%.στην αναλυτική εξέταση, καταγραφή, αναμόρφωση, επικαιροποίηση. Σκοπός είναι με τον υπό προμήθεια υλικοτεχνικό εξοπλισμό και των ειδικών λογισμικών και εφόσον όλοι οι ατομικοί φάκελοι ψηφιοποιηθούν και καταχωρηθούν σε ένα πλήρες ψηφιοποιημένο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, το οποίο θα ενσωματωθεί στο ήδη υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. (Εφαρμογή PoliceOnLine), θα επιτευχθεί μία νέα και αποτελεσματικότερη διαδικασία αξιοποίησής του, καθόσον δημιουργείται μία ενιαία ολοκληρωμένη Βάση εγκληματολογικού παρελθόντος, η οποία θα επιτρέπει την αποστολή αιτημάτων από αρμόδιες Ανακριτικές/Προανακριτικές ή άλλες Αρχές, με την αυτοματοποιημένη/απλουστευμένη διενέργεια ελέγχου στο πλήρες πια ψηφιοποιημένο Αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Επίσης, θα είναι εφικτή η άμεση ταυτοποίηση των σεσημασμένων και μη ατόμων, αλλά και ο καταλογισμός εκκρεμών κατηγοριών και διωκτικών εγγράφων σε άμεσο χρόνο και μέσω απλουστευμένων βημάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών. Επιπρόσθετα, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται πιο άμεσα και ταχύτερα, αναφορικά με τα αιτήματα που υποβάλλουν στις Εγκληματολογικές Υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι, η συνολική χρονική διάρκεια από την υπογραφή μέχρι την λήξη της σύμβασης ανέρχεται σε 5 μήνες και η συνολική δημόσια δαπάνη σε 453.200,00 €.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 351.315,56 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 351.315,56 €
  • Ποσό Πληρωμών: 351.315,56 €