Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5095059

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΜΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/5/2022
Με την παρούσα δράση θα πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος του ΟΜΜΑ. Θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο αποθετήριο ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, των συλλογών. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται επίσης η προμήθεια, ανάπτυξη και εγκατάσταση πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στον χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων και στο διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 215.304,30 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €