Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5167064

Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων δομών και δεδομένων προδικασίας on line ενημέρωση φορέων δικηγόρων πολιτών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/6/2022
Η παρούσα Πράξη αποτελεί έργο αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και, την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Με την Πράξη αυτή οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας αποκτούν ένα βασικό και κοινό εργαλείο για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών τους. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών, την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, τη διαφάνεια στη διαχείριση εισπράξεων/αποδόσεων πόρων, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Επίσης, θα επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης και απόδοσης ποσών που αφορούν τον κύκλο ζωής μια δικαστικής υπόθεσης και θα προσθέσει διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται και επιταχύνεται ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων και η απονομή της δικαιοσύνης στα πειθαρχικά όργανα, και εξασφαλίζεται η ενημέρωση του πολίτη σε όλα τα στάδια της νομικής διαδικασίας. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα διαλειτουργήσει με τα έργα Ψηφιακής Δικαιοσύνης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Καθώς κάθε ένα από αυτά υλοποιεί ένα μέρος του κύκλου ζωής μιας δικαστικής υπόθεσης, στο σύνολο και την ενότητα τους θα ψηφιοποιήσουν πλήρως τις εμπλεκόμενες διαδικασίες. Τα έργα αυτά και η διαλειτουργικότητά τους θα διαδραματίσουν στο μέλλον καθοριστικό ρόλο στην απονομή της Δικαιοσύνης και στην άσκηση των Νομικών Επαγγελμάτων καθώς έχουν δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και συμβάλλουν στη "Δίκαιη Δίκη" και τη διαφάνεια στην απονομή της.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 3.979.544,39 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 3.505.745,75 €
  • Ποσό Πληρωμών: 1.187.443,88 €