Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5093606

Υπηρεσίες Επέκτασης αρχιτεκτονικής κόμβου υπηρεσιών govHUB και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 5/7/2021
Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η επέκταση και η αναβάθμιση της Πλατφόρμας Διαλειτουργικότητας govHUB, η οποία αποτελεί έναν εξειδικευμένο επιχειρησιακό δίαυλο υπηρεσιών και το κεντρικό αμφίδρομο σημείο επικοινωνίας με τους 332 Δήμους και τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις ασύγχρονων εφαρμογών που θα φιλοξενήσει, αλλά και στον αυξημένο όγκο των κλήσεων που θα δέχεται μόλις ενταχθούν όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς των OTA. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης θα αναπτυχθούν και θα φιλοξενηθούν τα παρακάτω υποσυστήματα: • Πλατφόρμα Τέλους Ακαθάριστων & Παρεπιδημούντων • Έλεγχος και Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας • Αίτηση & Λήψη Ποινικού Μητρώου • Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής Τ.Α.Π • Σύστημα Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Δικαιολογητικών • Αυτόματη Εξόφληση Προμηθευτών Δημοσίου Απλούστευση διαδικασιών της Δράσης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ – Σχεδιασμός Υπηρεσιών ‘Μίας Στάσης’

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 974.640,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €