Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5092046

Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοίου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/10/2021
Η Πράξη "Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοίου" περιλαμβάνει α) τον εμπλουτισμό του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης 50.600 κινητών μνημείων ιδιαίτερα σημαντικής αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, συμβάλλοντας στην επέκταση του ενιαίου ψηφιακού αποθέματος των Συλλογών του ΥΠ.ΠΟ., και β) στη δημοσιοποίηση στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων των 50.600 κινητών αυτών μνημείων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης του ευρύτερου κοινού και της επιστημονικής κοινότητας σε σημαντικά μνημεία, ιδιαίτερα σημαντικής αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, η πλειονότητα των οποίων παρέμενε έως την υλοποίηση της Πράξης ευρύτερα μη γνωστή. Η προτεινόμενη πράξη υλοποιείται μέσω 1 Υποέργου και η καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα επί τόπου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΜ και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοίου από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό ενώ την γενική εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών θα αναλάβει κεντρική ομάδα συντονισμού στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων .

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.123.800,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.123.800,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 500.755,76 €