Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 10_WiFi4GR

WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

  • Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2024, 11:02 πμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προυπολογισμός: 15.333.200,00 €

Έναρξη: 15/12/2023

Λήξη: 29/3/2024

Αντικείμενο της Δράσης 1.4.2 είναι η ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό το έργο «WiFi4GR - Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο» αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Με το έργο αναμένεται θα καλυφθούν, περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης σε όλη την επικράτεια. Το σύστημα, το οποίο θα αναπτυχθεί, θα διαθέτει κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των δομικών στοιχείων του δικτύου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.