Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 04

Πρόσκληση 04: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2024, 11:35 πμ

Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προυπολογισμός: 85.496.216,00 €

Έναρξη: 24/4/2023

Λήξη: 31/12/2024

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, 
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
  • ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε., 
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ταμείο: ΕΤΠΑ, Δράσεις: 1.1.1- Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, 1.1.3- Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων, 1.1.2- Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Κύριος Δικαιούχος που αναλαμβάνει την υποβολή της πρότασης, σε περιπτώσεις προτάσεων όπου η υλοποίησή τους πραγματοποιείται από πολλαπλούς δικαιούχους είναι ο Δικαιούχος που ορίζεται από το σύνολο των δικαιούχων/συνδικαιούχων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 85.496.216,00 €.

Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας https://digitalplan.gov.gr/.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Οι προτάσεις  υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr,

από την 24/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00,

έως, αποκλειστικά, την 31/12/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00,

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ. 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΦ στη διεύθυνση: ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΗΝΑ 10562 , εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης (άμεση αξιολόγηση). Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω του οικείου ιστότοπου https://digitalplan.gov.gr/.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η υλοποίηση υποδράσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 1.1.1 «Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας», 1.1.2 «Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης» και 1.1.3 «Διάθεση εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων» του Προγράμματος.

Σημαντική προτεραιότητα της νέας ψηφιακής στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων, ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου και η περαιτέρω υιοθέτηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών από πολίτες και επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

- Δράση 1.1.1: Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Αντικείμενο της Δράσης 1.1.1 είναι εστιασμένες οριζόντιες δράσεις δημόσιων υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας καθώς και τομέων με ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα (Τουρισμός, Πολιτισμός, Ναυτιλία), των οποίων οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τις επιχειρήσεις ή σε τομείς που, αποδεδειγμένα αν ψηφιοποιηθούν και απλοποιηθούν, διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα (όπως ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής Δικαιοσύνης, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών των ελεγκτικών φορέων, κλπ), καθώς και μέσω της ενίσχυσης συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών σε σχέση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων, της αξιοποίησης εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανοιχτής διάθεση δημόσιων δεδομένων για την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον οικονομικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, κλπ. 

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην ως άνω Δράση αφορούν όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, και έχουν κριθεί ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση, από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης  Διαδικασιών. Ενδεικτικά:

Α. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας 

Δυνητικός Δικαιούχος: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία νέου ΟΠΣ Φορολογίας που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα (TAXIS, TAXISnet & ELENXIS), με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης, την υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων και λύσεων και την ενσωμάτωση στο έργο νέων τεχνολογιών ανάπτυξης. Παράλληλα θα επιτευχθεί ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της Αρχής, με σκοπό τον ανασχεδιασμό και την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, την απλούστευση των διαδικασιών αλλά και την παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους. 

Το έργο χρηματοδοτείται μερικώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

- Δράση 1.1.2: Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης

Αντικείμενο της Δράσης 1.1.2 είναι η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την ανάπτυξη νέων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών σε σύγχρονες υποδομές, αρχιτεκτονικές και περιβάλλοντα, για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Στόχος της Δράσης είναι η ψηφιακή ενδυνάμωση της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της προσβασιμότητας, της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών και των δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας μια σύγχρονη υποδομή εφαρμογών και υπηρεσιών, με καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες αιχμής.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην ως άνω Δράση αφορούν όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, και έχουν κριθεί ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση, από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης  Διαδικασιών. Ενδεικτικά:

Α. Αναδιαμόρφωση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ) 

Δυνητικός Δικαιούχος: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση της νέας Διαύγειας λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες θεσμικές, επιχειρησιακές και τεχνολογικές εξελίξεις, την ορθότερη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου με έμφαση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  και τη βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας του Διαύγεια με μία αρχιτεκτονική βασισμένη στα δεδομένα και όχι στα έγγραφα.

Το έργο επιδιώκει να αυξήσει την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των δημοσίων υπηρεσιών εμπλουτίζοντας τις υφιστάμενες εφαρμογές, συμπληρώνοντας λειτουργικότητα συνεργατικής σύνταξης και διαχείρισης των προς ανάρτηση εγγράφων με βάση προτυποποιημένα έγγραφα και δομές δεδομένων αλλά και να αποδώσει προστιθέμενη αξία στο Πρόγραμμα αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας την πληροφορία που συγκεντρώνεται σε αυτό με αξιοποίηση και άλλων πηγών πληροφορίας με σκοπό την δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής ενημέρωσης (reporting) και άλλων συμπληρωματικών υποσυστημάτων εφαρμογών και λύσεων.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου θα αξιοποιηθούν τόσο αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και γλωσσικών μοντέλων όσο και τεχνικές για την ορθή εισαγωγή μεταδεδομένων στις σχετικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν την αναζήτηση, κατηγοριοποίηση και αξιοποίηση αυτών.

Β. Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δυνητικός Δικαιούχος: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Το εν λόγω έργο αφορά την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής (ΟΠΣ), το οποίο θα καλύπτει με ενιαίο και αυτοματοποιημένο τρόπο τις απαιτήσεις παρακολούθησης διαδικασιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται τόσο στην ίδια την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) όσο και στο άρθρο 8 του Ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει το κεντρικό και ενιαίο σημείο έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης για τα έργα αυτά, με έμφαση πρωτίστως στο χαρτοφυλάκιο ΒΨΜ, και κατ’ επέκταση πηγή ενημέρωσης για όλους του εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες για τη συνολική πρόοδο της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και της επίτευξης των αναμενόμενων ωφελειών της.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο παρακολούθησης της πορείας ωρίμανσης των έργων από τον σχεδιασμό, την ανάθεση μέχρι και την ολοκλήρωση  της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, καθώς και την πηγή πληροφόρησης όλων των εμπλεκομένων μερών, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Γ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης

Δυνητικός Δικαιούχος: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα υποστηρίζει την λειτουργία και τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η σύσταση του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4961/2022  (ΦΕΚ 146 Α’). Υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και έχει ως κύρια αποστολή τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), την σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν στην ΤΝ στη χώρα, τις επιπτώσεις στην κοινωνία, οικονομία και το περιβάλλον και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων στον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανάδειξη ευκαιριών και τομέων προστιθέμενης αξίας. 

Το ΟΠΣ θα είναι δομημένο ώστε: (α) να αποτελεί εργαλείο δημιουργίας ερευνών και ερωτηματολογίων για τη συλλογή στοιχείων, (β) να αποτελεί μέσο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων των δεικτών απόδοσης και δημοσιοποίησης των δεδομένων σε ετήσια βάση, (γ) εργαλείο αυτοαξιόλογησης και συστάσεων για την αξιοποίηση της ΤΝ. 

Τα ευρήματα των δεικτών του Παρατηρητηρίου θα είναι διαθέσιμα στο ΟΠΣ του Παρατηρητηρίου. Όλοι οι ποσοτικοί δείκτες, ομαδοποιημένοι ανά διάσταση που περιγράφουν θα είναι διαθέσιμοι με τη μορφή διαδραστικών διαγραμμάτων, ενημερωτικών δελτίων και συνόλων ανοιχτών δεδομένων.

Δ. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασιών Κτήσης Ιθαγένειας

Δυνητικός Δικαιούχος: Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΓΙ), με την υλοποίηση κεντρικής και ενοποιημένης πληροφοριακής υποδομής που θα εξυπηρετεί στο ακέραιο τις ανάγκες και βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία χρήστη των αιτούντων ιθαγένειας, του προσωπικού της ΓΓΙ καθώς και όλων των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο της συλλογής και ελέγχου των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών.

Το έργο αυτό θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή Enterprise Content Management (ECM) System Papyros Release 7.5 στην οποία βασίζονται τα υφιστάμενα συστήματα που λειτουργούν ήδη στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, δηλαδή το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση» και το «Σύστημα επιλογής Αξιολογητών/Επιτηρητών, καταγραφής βαθμολογιών και αποτελεσμάτων για τις εξετάσεις κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων της ΓΓΙ». Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν επιχειρησιακά στο προτεινόμενο έργο και να διαλειτουργούν με όλα τα υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν και να αξιοποιηθεί το σχετικό περιβάλλον παραμετροποίησης επιχειρησιακής λογικής στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών, εγγράφων και διαδικασιών.

Οι βασικοί άξονες του έργου είναι η υλοποίηση ενός νέου εσωτερικού συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων Κτήσης Ιθαγένειας, και η υλοποίηση συστήματος Ψηφιακής Θυρίδας αιτούντα ιθαγένειας η οποία θα επικουρείται από τα υποσυστήματα Πρόσβασης Τρίτων Υπηρεσιών, το υποσύστημα Διαχείρισης Ερωτημάτων αιτούντων, το υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και το υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), τα οποία θα χρησιμοποιήσουν ως βάση ανάπτυξης την υφιστάμενη υποδομή η οποία θα παραμετροποιηθεί σχετικά. 

- Δράση 1.1.3: Διάθεση εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Αντικείμενο της Δράσης 1.1.3 είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για τις ψηφιακές δεξιότητες με έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες μεθόδους. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της ψηφιακής πολιτειότητας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, καθώς και της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ). Η ΕΑΨΙ στοχεύει να αποτελέσει την εθνική πύλη του οικοσυστήματος για τις ψηφιακές ικανότητες στη χώρα, υιοθετώντας ευρωπαϊκές πολιτικές όπως είναι το DigComp, και εργαλεία όπως είναι το ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης ESCO, και την κεντρική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου για δομημένο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην ως άνω Δράση αφορούν όλη τη χώρα, ευθυγραμμίζονται πλήρως με το στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως αυτό περιγράφεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, και έχουν κριθεί ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση, από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Ενδεικτικά:

A. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων

Δυνητικός Δικαιούχος: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. 

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση της «Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων» (ΕΑΨΙ), δηλαδή του οικοσυστήματος που θα αποτελέσει την κεντρική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου για δομημένο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική στόχευση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μετεξελίσσοντας την υφιστάμενη πιλοτική εφαρμογή του ΥΨΔ2.

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του ΥΨηΔ και στοχεύει να αποτελέσει την εθνική πύλη για τις ψηφιακές ικανότητες στη χώρα, για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων από το σύνολο του πληθυσμού, υιοθετώντας ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως είναι το DigComp, και εργαλεία, όπως είναι το ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης, ESCO1.