Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 06_EKT+.3.1.1

Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

  • Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 5:35 μμ

Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προυπολογισμός: 20.000.000,00 €

Έναρξη: 1/6/2023

Λήξη: 31/12/2023

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α),
  • ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός, του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσεων: 3.1.1- Χωρίς Κατηγορία Δράσης (για τον ειδικό στόχο ESO4.7).

Η Πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της προτεραιότητας της νέας ψηφιακής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, που είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ευημερία της κοινωνίας, καθώς και για την αδιάλειπτη λειτουργία κράτους και οικονομίας.

Δράση 3.1.1: Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης – αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling – upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η επανακατάρτιση - αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα, προσαρμοσμένων για όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο. Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.

Ομάδα Στόχος

Η Δράση αφορά τους υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, καθώς  και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων (πχ κληρικοί).

Αντικείμενο

Οι υποδράσεις (έργα) που περιλαμβάνονται στη Δράση 3.1.1, αφορούν σε όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση. Ενδεικτικά: 

- Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών και υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ) για την τοπική ανάπτυξη, του Ι.Τ.Α. (Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης),

- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την αναγκαία προετοιμασία τους για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών έργων και υπηρεσιών. Επίσης, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και κυβερνοασφάλειας, των στελεχών μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, του ΕΚΔΔΑ.

Τρόπος Υλοποίησης

Οι προτεινόμενες δράσεις θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

• Επιλογή των Υποψηφίων για την καταγραφή των αναγκών τους

• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

• Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης

• Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 

• Συντονισμός και διαχείριση της πράξης

• Δημοσιότητα-Αξιολόγηση της δράσης

Πρόσκληση και Επιλογή ωφελούμενων:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση του Δικαιούχου για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

Πραγματοποίηση καταγραφής αναγκών και ψηφιακών δεξιοτήτων:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δύναται να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασία συμβουλευτικής συνέντευξης, με σκοπό τη διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτουν, ειδικότερα σε ψηφιακές δεξιότητές, καθώς και την κατάταξή τους σε επίπεδο γνώσεων αλλά και την καταγραφή των αναγκών τους όσον αφορά στις ψηφιακές τεχνικές και εφαρμογές.

Κατάρτιση:

Οι προτεινόμενες υποδράσεις ανάπτυξης, επανακατάρτισης, αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων, θα υλοποιούνται κυρίως μέσω τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, φυσικής παρουσίας ή συνδυαστικά, κατά περίπτωση, με δυνατότητα πιστοποίησης, ενώ για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτύσσεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, πχ μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Πιστοποίηση:

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4921/2022 (Α’ 75/18.4.2022) και την ΚΥΑ 82759/30.08.2022 (Β’4581) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να διενεργείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι: α) διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή β) πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ιδίως του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), να χορηγούν πιστοποιητικά ή γ) εταιρείες λογισμικού ή τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας. 

Με την πιστοποίηση βεβαιώνεται ότι ο καταρτισθείς απέκτησε σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησε.

Δημοσιότητα του Έργου:

Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις υλοποίησης κάθε δράσης. 

Συντονισμός - διαχείριση:

Οργάνωση, συντονισμός, παρακολούθηση και διαχείριση της πράξης. 

Εργαλείο Αξιολόγησης Ψηφιακής Ωριμότητας:

Στην περίπτωση που απαιτείται να αξιολογηθεί το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας των υποψηφίων, κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία η οποία να βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en). Να γίνεται σχετική αναφορά στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβληθεί συνημμένο στην πρόταση του δικαιούχου.

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού:

Με βάση το άρθρο 42 του Ν. 4921/2022 (Α’ 75/18.4.2022), τυχόν εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί από τους δικαιούχους ώστε να αξιοποιηθεί για την κατάρτιση, καθίσταται μετά το πέρας της εκπαίδευσης, δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους.  Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, θα πρέπει να κατατεθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο που τηρείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), κατά τρόπον που να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορεί να αξιοποιείται στη συνέχεια από την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους, για την ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, τα οποία είναι δωρεάν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Μητρώο Εκπαιδευτών:

Η άντληση των απαιτούμενων εκπαιδευτών κατάρτισης πραγματοποιείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εν δυνάμει με βάση τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 82759/30.08.2022 (Β’ 4581) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ότι αφορά στη χρήση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.