Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: Πρόσκληση 09

Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Υποδομών

  • Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024, 12:50 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προυπολογισμός: 58.660.786,00 €

Έναρξη: 8/12/2023

Λήξη: 7/9/2024

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά ενταγμένες πράξεις της ΠΠ 2014-2020 που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταφερόμενες και πρόκειται να μεταβούν στην ΠΠ 2021-2027, εκπληρώνοντας τον Στόχο πολιτικής (ΣΠ) 1: "Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ" και τον ειδικό στόχο (ΕΣ) 1.ii: "Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές" του Ε.Π. ΨΗ.ΜΕΤ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.