ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόσκληση: 09_ΜΔΤ

Δράσεις ΤΠΕ

  • Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, 12:43 μμ

Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Άξονα Προτεραιότητας: 4 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες», 5 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», 6 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προυπολογισμός: 59.272.747,20 €

Έναρξη: 3/1/2023

Λήξη: 30/9/2023

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.),
  • ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),
  • ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.,
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.,
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στις κατηγορίες δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και Β.1.2.: «Δράσεις διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα» και στον Ειδικό Στόχο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες», στην κατηγορία δράσεων Β.2.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες». 

Η Πρόσκληση αφορά σε μεταφορά πράξεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΠ και απορρόφηση των διαθέσιμων Κοινοτικών πόρων του ΕΠ, χωρίς οιαδήποτε μη αναγκαία επιβάρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες κλεισίματος (closure guidelines) της ΕΕ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Προς μεταφορά, οι παρακάτω πράξεις:
Α. Πράξη με τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ - Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας», με κωδικό ΟΠΣ  5010583 στο ΕΠΑνΕΚ 

Δυνητικός Δικαιούχος: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ ΑΕ)  

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ακαδημαϊκού – ερευνητικού προσωπικού για συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες προηγμένες υποδομές έρευνας και καινοτομίας διεθνώς, με υπηρεσίες που παρέχονται αυτοματοποιημένα με βάση βέλτιστες κοινές πρακτικές διεθνώς.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο καινοτόμες τεχνολογίες για την αναβάθμιση των υποδομών, αλλά και να εισαχθούν και δοκιμαστούν στην πράξη καινοτόμες διαδικασίες που αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στην καθημερινότητα των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Οι προτεινόμενες τεχνολογίες, ο εξοπλισμός ασύρματης και σταθερής πρόσβασης σε ταχύτητες gigabit, η μεθοδολογία εικονικής διαμοίρασης και η δυναμική ανάθεση πόρων εισάγουν σημαντικό βαθμό καινοτομίας. Άλλοι επιμέρους στόχοι είναι:
- Η στοχευμένη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ιδρυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σε μακροχρόνιο ορίζοντα,
- η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας με το δίκτυο της ΕΔΥΤΕ το οποίο θα αναβαθμιστεί στο πλαίσιο της Πράξης HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα ώστε να επιτρέπει την υποστήριξη ευρείας κλίμακας και υψηλής έντασης ερευνητικών δράσεων με τη χρήση σύγχρονων δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων
- η ενίσχυση των δυνατοτήτων του προσωπικού για συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες και
αντίστοιχες προηγμένες υποδομές έρευνας και καινοτομίας διεθνώς, με υπηρεσίες τελικού χρήστη που παρέχονται αυτοματοποιημένα από μενού επιλογών και συστήματα διαχείρισης που θα συνδιαμορφωθούν από τα NOC/IT Ιδρυμάτων και την ΕΔΥΤΕ με βάση βέλτιστες κοινές πρακτικές διεθνώς.

B. Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων», με κωδικό ΟΠΣ 5029669 στο ΕΠΑνΕΚ 

Δυνητικός Δικαιούχος: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

Σύμφωνα με τον Ν.4070/2010 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι επιφορτισμένη με τις δραστηριότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (εφεξής ΕΜΡ), διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 
Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (εφεξής ΣΔΦ) για το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία, πλήρη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 
- Εφαρμογές Λογισμικού για τις Λειτουργικές Ενότητες: Διαχείρισης Αιτήσεων για Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, Διαχείρισης Κατανομής Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων και Διαυλοποιήσεων, Διαχείρισης Θέσεων Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας, Διαχείρισης Τεχνικού Εξοπλισμού Αναφοράς, Παραγωγής Αναφορών και Τυποποιημένων Εντύπων, Διαχείρισης Τελών Ραδιοσυχνοτήτων. 
- Εργαλεία Λογισμικού, για τη διενέργεια των τεχνικών μελετών ραδιοκάλυψης/παρεμβολών που απαιτούνται από τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (εφεξής ITU) και την κείμενη εθνική νομοθεσία για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών, των αδειοδοτημένων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. 
- Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ΣΔΦ, 
- υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕΤΤ και υποστήριξης δοκιμαστικής λειτουργίας του ΣΔΦ. 
- Υποστηρικτικό εξοπλισμό (Hardware και System Software) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΔΦ
Γ. Πράξη με τίτλο «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 5041841 στο ΕΠΑνΕΚ
Το έργο δύναται να ενταχθεί ως τμηματοποιημένο έργο στο ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». 

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), 

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ, θα επεκτείνουν το έργο διασύνδεσης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας. Ειδικότερα, θα επεκταθεί το δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΕΤ ούτως ώστε να:
-διασυνδεθούν κτήρια του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
-επεκταθεί το κέντρο δεδομένων για την υγεία
-εγκατασταθούν νέα σημεία WiFi σε Νοσοκομειακές Μονάδες, και στοχευμένα να αναβαθμιστούν τα τοπικά δίκτυα Νοσοκομειακών Μονάδων
-αναπτυχθεί λογισμικό διαχείρισης και ανωνυμοποίησης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του COVID-19
- αναπτυχθεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης /Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη 
διάγνωση του νέου Κορωνοϊού COVID-19 (coronavirus)
- αναπτυχθεί λογισμικό διαχείρισης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών συσκευών και
καταλόγων προσωπικού
- σχεδιαστούν δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης και
- προμήθεια αποθηκευτικού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για την Υγεία και δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ.

Δ. Πράξη με τίτλο «Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες», με κωδικό ΟΠΣ 5045283 στο ΕΠΑνΕΚ

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. 

Η δράση περιλαμβάνει την εγκατάσταση αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, την παραγωγή και διάθεση πρωτογενών δεδομένων ή προϊόντων και προγνώσεων καιρού προς κάθε ενδιαφερόμενο με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ειδικότερα, συγχρηματοδοτούνται:
- η εγκατάσταση νέας τηλεπικοινωνιακής υποδομής (MSS), η οποία θα αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη σημαντική ανάπτυξη στους τομείς της πληροφορικής και κυρίως των επικοινωνιών δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα άμεσης τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης ιδιωτών και επιχειρήσεων με την ΕΜΥ. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι, πλέον, η προσωποποιημένη υποστήριξη αυτών με μετεωρολογικά δεδομένα και προγνώσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.
- η ανάπτυξη του Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server), στον οποίο θα τρέχουν εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές πηγές
παραγωγής μετεωρολογικών πληροφοριών, η οποία θα πολλαπλασιάσει τον αριθμό των παραγόμενων και ταυτόχρονα διαθέσιμων μετεωρολογικών προϊόντων.
- η απόκτηση φορητών μέσων αποτύπωσης των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και η
διασύνδεσή τους με το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα της ΕΜΥ, η οποία θα δώσει τη
δυνατότητα παροχής άμεσης πληροφόρησης για περιοχές που περιστασιακά αποκτούν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ΕΜΥ, πέραν της άμεσης διάθεσης ροής μετεωρολογικών συνθηκών από την περιοχή ενδιαφέροντος, θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις παρεχόμενες προγνώσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι κρίσιμες για την ασφαλή εκτέλεση υπαίθριων δραστηριοτήτων από φορείς ή επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μεταφορές, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ενημέρωση, την ενέργεια, κλπ.
- η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για υποστήριξη μετεωρολογικών εφαρμογών (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών για τα Καιρικά Φαινόμενα Weather-API), παρέχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών από επιχειρήσεις, οι οποίες θα κάνουν χρήση συνεχούς ροής μετεωρολογικών δεδομένων (π.χ. εφαρμογών απεικόνισης τρέχουσας καιρικής κατάστασης, ενημέρωσης για επικίνδυνα φαινόμενα, κλπ).
- η εγκατάσταση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Αιτημάτων για Παροχή Μετεωρολογικών Πληροφοριών (Customer Relationship Management - CRM), με το οποίο θα αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων από την ΕΜΥ που αποτελεί τον αποκλειστικά αρμόδιο φορέα για παροχή πιστοποιητικών επικρατούντων καιρικών φαινομένων στο παρελθόν όπως χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες, κλπ. προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.
- η δημιουργία Κλιματικής Βάσης Δεδομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής κλιματικών προϊόντων με δυναμικό τρόπο καλύπτοντας τις ανάγκες της χώρας για μελέτη και ανάπτυξη τομέων που ασχολούνται με θέματα κλιματικής αλλαγής και χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού.
η ανάπτυξη νέας σύγχρονης υποδομής διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι παραγόμενες πληροφορίες και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα κάλυψης της ταυτόχρονης επισκεψιμότητας σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Ε. Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)»
 
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
Το έργο αφορά σε: 
• αύξηση αποθηκευτικής ισχύος της υποδομής καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη εξυπηρέτησης αιτημάτων Δημοσίων 
Φορέων για φιλοξενία συστημάτων τους
• την απαιτούμενη και κρίσιμη αύξηση της διαθεσιμότητας και του βαθμού ανάκαμψης δεδομένων καθώς ενισχύονται σε 
μεγάλο βαθμό οι υποδομές Backup/Restore με νέες τεχνολογίες 
• αύξηση της ταχύτητας αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων 
• επικαιροποίηση και ενίσχυση των υποδομών περιμετρικής προστασίας και διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των 
δεδομένων
• βελτίωση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης της υποδομής
• οργάνωση των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων και αποθήκευση αυτών. 
Το αντικείμενο του έργου δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:
1. Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής
2. Επαύξηση και επέκταση των κεντρικών αποθηκευτικών υποδομών (storage).
3. Επέκταση της υποδομής file services.
4. Επέκταση της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
5. Επέκταση του δικτύου fc της κεντρικής αποθηκευτικής υποδομής (storage area network).
6. Επέκταση της υπολογιστικής υποδομής και της επαύξησης της απαιτούμενης αδειοδότησης των λογισμικών λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας.
7. Δημιουργία υποδομής αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας σε δεύτερο κέντρο δεδομένων, για την επαύξηση της 
προστασίας των δεδομένων.
8. Επαύξηση της υπολογιστικής ισχύος του συστήματος φιλοξενίας μεγάλων βάσεων δεδομένων και επαύξηση της αδειοδότησης 
του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του.
9. Ενοποίηση του λογισμικού διαχείρισης της εικονικοποιημένης υπολογιστικής υποδομής.
10.Επικαιροποίηση και ενίσχυση της υποδομής διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των δεδομένων.
11.Επικαιροποίηση της υποδομής περιμετρικής προστασίας
12.Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης / υλοποίησης του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί τόσο η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού όσο και η παροχή υπηρεσιών.