Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 01_Α

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

  • Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024, 5:10 μμ

Προυπολογισμός: 370.000,00 €

Έναρξη: 4/3/2024

Λήξη: 13/5/2024

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ,
Για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου, δικαιούχος της Πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο ο Δήμος μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010. Σε περίπτωση αδύναμου δικαιούχου, δικαιούχοι δύνανται να είναι μόνο Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ (του ν. 4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)), ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους (σημειώνεται ότι, δε δύναται να υποκατασταθεί αδύναμος δικαιούχος από άλλο Δήμο).
Σε αυτές τις περιπτώσεις στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο ΟΠΣ στο πεδίο "Στοιχεία Δικαιούχων/Εμπλεκόμενοι Φορείς" θα συμπληρώνεται και ο Δήμος ως "Εταίρος", εφόσον έχει συνάψει σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός, του Ταμείου ΕΤΠΑ και της Δράσης 1.3.1_1η τρ- Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.