Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 02

Πρόσκληση 02: Υποστήριξη λειτουργίας και εργαλεία διαχείρισης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

  • Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2024, 11:15 πμ

Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Προυπολογισμός: 10.076.000,00 €

Έναρξη: 25/1/2023

Λήξη: 25/12/2027

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικούς δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» των Ταμείων: ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+

Η παροχή τεχνικής βοήθειας για τις δράσεις ΕΤΠΑ και για τις δράσεις ΕΚΤ+ θα συνεισφέρει στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της επικοινωνίας και προβολής, του ελέγχου και της αξιολόγησης των έργων του Προγράμματος. Οι παρεμβάσεις τεχνικής βοήθειας στοχεύουν στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Αρχής και του συστήματος διοίκησης, κατά την εφαρμογή του Προγράμματος. Ενδεικτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι εξής:

  • Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο των έργων του Προγράμματος
  • Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ
  • Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι που αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης, εξειδίκευσης, σχεδιασμού, διαχείρισης της εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της  υλοποίησης και την αποτελεσματική εφαρμογή του
  • Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον ΚΚΔ
  • Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ και των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων, μέσω τηλεκπαίδευσης, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κλπ
  • Ενέργειες σχεδιασμού, εξειδίκευσης και εφαρμογής στρατηγικών επικοινωνίας και προβολής των αποτελεσμάτων & επιτευγμάτων του Προγράμματος. Ενέργειες προβολής καλών πρακτικών των επιμέρους παρεμβάσεων και διάχυσης της πληροφόρησης αναφορικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές του Προγράμματος, οι οποίες απευθύνονται σε φορείς πολιτικής, σε δυνητικούς δικαιούχους και στην κοινή γνώμη, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος (4. και 5.) που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Φωτογραφία από Dirk Wouters από το Pixabay