Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 03

Πρόσκληση 03: Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων (3.2.2)

  • Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023, 5:22 μμ

Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προυπολογισμός: 2.000.000,00 €

Έναρξη: 31/3/2023

Λήξη: 30/4/2024

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ταμείου ΕΚΤ+ 

της Δράσης 3.2.2. Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον παραπάνω αναφερόμενο.

Ο Κύριος Δικαιούχος που αναλαμβάνει την υποβολή της πρότασης, σε περιπτώσεις προτάσεων όπου η υλοποίησή τους πραγματοποιείται από πολλαπλούς δικαιούχους είναι ο Δικαιούχος που ορίζεται από το σύνολο των δικαιούχων / συν-δικαιούχων.

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το Πρόγραμμα, τις Προτεραιότητες, τους Ειδικούς Στόχους, τις Κατηγορίες Περιφέρειας, το Ταμείο, τα Πεδία Παρέμβασης τους δείκτες καθώς και της κατανομής της δημόσιας δαπάνης ανά προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 2.000.000,00.€.

Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.digitalplan.gov.gr και www.espa.gr.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σημαντική προτεραιότητα της νέας ψηφιακής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευημερία της κοινωνίας, καθώς και στην αδιάλειπτη λειτουργία κράτους και οικονομίας.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού για τη συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα, μέσω της παρακολούθησης των πολιτικών, των εκπαιδευτικών δράσεων παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και των πιστοποιημένων αποτελεσμάτων αυτών στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων στήριξης της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών. 

Η δράση με φορέα πρότασης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, περιλαμβάνει ενδεικτικά την ανάπτυξη σχεδίου δράσης και πλαισίου διαχείρισης, τη διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας, ενέργειες επικοινωνίας και προβολής της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, καθώς και την εκπόνηση ειδικών μελετών σε θέματα που ενδεικτικά αφορούν το οργανωτικό μοντέλο και τη λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες, την ανάπτυξη πέντε προφίλ ψηφιακών ικανοτήτων (personas) ειδικότητας σε έναν τομέα πολιτικής (πχ τουρισμού ή υγεία), το πλαίσιο για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για τις ψηφιακές δεξιότητες στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα, learning journeys, κλπ.  

Τα αντικείμενα που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω Δράση, αφορούν σε όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν κριθεί ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση, από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 31/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 30/04/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.